เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน Happy Work Life

Happy Work Life หรือ “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” เป็นโครงการบนความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) เพื่อดำเนินการสนับสนุนองค์กรภาครัฐด้วยยุทธศาสตร์การทำงานที่เน้นการผลักดันแนวคิด ปรับมุมมอง และสร้างฐานความเข้าใจเรื่องการคุณภาพชีวิตการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับที่ลึกซึ้ง โดยใช้กระบวนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในฐานขององค์ความรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและการปฎิบัติระดับบุคคลสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น “องค์กรสุขภาวะ”

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน

ขอต้อนรับเข้าสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน เนื้อหาในเอกสารนี้มีความสำคัญและมีผลต่อสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้ใช้ ดังนั้นโปรดกรุณาอ่านเอกสารนี้พร้อมด้วยศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดของการให้บริการของเรา รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่อ้างอิงในเอกสารนี้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ใช้เอง หวังว่าผู้ใช้ทุกท่าน จะได้รับประโยชน์และความมุ่งใช้งาน แอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติของเราร่วมกัน

1.การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้

1.1 ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

1.2 โดยการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นนี้หรือเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าผู้ใช้แสดงการยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน") หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อกำหนดใดเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เว็บไซต์ หรือแนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้ใช้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการของเรา

2.การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และบริการออนไลน์ประเภทต่างๆ ทั้งแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ ทางองค์กรสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือ เงื่อนไขฯ เพิ่มเติม เมื่อทางเราเห็นว่ามีความจำเป็น การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้ว ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดฉบับล่าสุดเป็นครั้งคราวที่ privacypolicy อาจปรับหรือแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้และนโยบายต่างๆ เมื่อใดก็ตาม และผู้ใช้ตกลงยอมผูกพันโดยการปรับหรือแก้ไขดังกล่าว

3.มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม องค์กรจึงสร้างระบบควบคุม "ระบบการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย ความเสียหาย การแก้ไขปลอมแปลง การทำลายและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล. นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการ หากเกิดความผิดปกติขึ้น จะตรวจหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวันและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก

4.บัญชี/ความรับผิดชอบต่อบัญชีของผู้ใช้

4.1 เพื่อเป็นการเข้าถึงทางเลือกการบริการต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ ผู้ใช้จำเป็นจะต้องสร้างบัญชี เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่เว็บไซต์ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการฯ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

4.2 ผู้ใช้ต้องไม่ใช้บัญชีของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของผู้ใช้ และผู้ใช้ต้องเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับบัญชีของผู้ใช้ไว้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้ต้องแจ้งให้ทางผู้ดูแลระบบทราบทันที่เมื่อมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยและการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตของบัญชีของผู้ใช้

4.3 ทางเว็บไซต์จะไม่มีความรับผิดสำหรับการสูญเสียใดๆ ของผู้ใช้งานอันเกิดจากการใช้งานบัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้ใช้งานต้องมีความรับผิดสำหรับความสูญเสียของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ดังนั้นไม่ควรอนุญาตให้บุคคลใดเข้ามาใช้งานบัญชีของผู้ใช้ หรือต้องเก็บรักษา ชื่อผู้ใช้และรหัส ในการเข้าใช้ ไว้เป็นความลับ

4.4 ผู้ดูแลระบบอาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากบริษัทฯ เห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

5.การใช้เนื้อหาของผู้ใช้

5.1 Happy Work Life เป็นเจ้าของและได้รับอนุญาตให้ใช้งานเนื้อหาในบริการ และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ ("เครื่องหมาย") บนบริการ ตามลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามกฎหมาย

5.2 จัดหาเนื้อหาให้แก่ผู้ใช้ในลักษณะตามสภาพ ผู้ใช้อาจเข้าถึงเนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลของผู้ใช้และเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลตามลักษณะวัตถุประสงค์ของบริการและตามที่เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการอนุญาตเท่านั้น ผู้ใช้ต้องไม่ดาวน์โหลดเนื้อหาใดเว้นแต่ผู้ใช้จะเห็นลิงค์ "ดาวน์โหลด" หรือลิงค์ที่คล้ายคลึงกันที่ทางเว็บไซต์ แสดงไว้บนบริการสำหรับเนื้อหานั้น ผู้ใช้ต้องไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ จำหน่ายจ่ายแจก ส่ง ถ่ายทอด แสดง ขาย ให้อนุญาตการใช้ หรือใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเว็บไซต์ หรือผู้ให้อนุญาตที่เกี่ยวข้องของเนื้อหาก่อนทางเว็บไซต์ และผู้ให้อนุญาตของจากเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่มิได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับบริการและเนื้อหา

5.3 ผู้ใช้ตกลงไม่หลีกเลี่ยง ปิด หรือแทรกแทรงโดยประการอื่นซึ่งการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบริการหรือการทำงานที่ป้องกันหรือยับยั้งการใช้หรือทำสำเนาเนื้อหาใดหรือที่กำหนดขีดจำกัดการใช้บริการหรือเนื้อหาในบริการ

5.4 ผู้ใช้เข้าใจว่าเมื่อใช้บริการ ผู้ใช้จะเข้าถึงเนื้อหาจากหลายแหล่งที่มา และทางเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบสำหรับความถูกต้อง ประโยชน์ ความปลอดภัย หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้เข้าใจและรับทราบว่าผู้ใช้อาจพบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง น่ารังเกียจ ไม่เหมาะสม หรือไม่น่าพอใจ และผู้ใช้ตกลง และขอสละสิทธิหรือการเยียวยาตามกฎหมายหรือเทียบเท่าใดๆ ที่ผู้ใช้มีหรืออาจมีต่อ เว็บไซต์อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว และมากเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ผู้ใช้ตกลงรับผิดชดใช้และปกป้อง เจ้าของเว็บไซต์ ผู้ดำเนินการ ผู้ให้อนุญาต และผู้รับอนุญาตมากเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตสำหรับเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้

6.เนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้

6.1 ในฐานะผู้ถือบัญชีเว็บไซต์ ผู้ใช้อาจส่งเนื้อหามายังบริการ รวมถึงวิดีโอและความเห็นของผู้ใช้ ผู้ใช้เข้าใจว่าทางเว็บไซต์ไม่รับประกันการรักษาความลับใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดที่ผู้ใช้ส่งให้ทางเว็บไซต์(ยกเว้นมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นกรณีเฉพาะ)

6.2 ผู้ใช้ต้องมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ เนื้อหาของผู้ใช้เองและผลสืบเนื่องจากการส่งและเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้บนบริการ ผู้ใช้ยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาต สิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นในการเผยแพร่เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่ง และผู้ใช้ให้อนุญาตทางเว็บไซต์ในการใช้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิในทรัพย์สินอื่นใดทั้งปวงในและของเนื้อหาเพื่อการเผยแพร่เนื้อหาบนบริการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้

6.3 เพื่อความชัดเจน ผู้ใช้ยังคงรักษาสิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งปวง อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้รายอื่นๆ ของผู้ใช้สามารถมองเห็นเนื้อหาจากผู้ใช้ดังกล่าวได้ ผู้ใช้ที่โพสต์เนื้อหาจากผู้ใช้นั้นจะต้องมอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิ และใช้ได้ทุกแห่ง ( worldwide, non-exclusive, royalty-free license) แก่ เว็บไซต์ ว่าจำเป็นและสมควร ) เพื่อบริการต่างๆ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

6.4 ผู้ใช้ตกลงว่า เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งมายังบริการจะไม่ประกอบด้วยวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือวัสดุที่อยู่ภายใต้สิทธิทางทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอื่นๆ เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบธรรมของวัสดุหรือผู้ใช้มีสิทธิตามกฎหมายโดยประการอื่นในการโพสต์วัสดุและให้สิทธิในการใช้ทั้งปวงที่ผู้ใช้ให้ไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้

6.5 ผู้ใช้ตกลงว่าผู้ใช้จะไม่ส่งเนื้อหาหรือวัสดุอื่นที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี อาทิ เช่น

• คลิป ภาพกิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ สื่อลามก อนาจาร

• การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่น ๆ

• การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด

• การส่งเสริมการใช้ความรุนแรง ต่อสตรีและเด็ก

• การแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ

• กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์ และหรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

• กิจกรรมอื่นๆ ที่ เว็บไซต์ เห็นว่าไม่เหมาะสม มายังบริการ หรือส่งเนื้อหาหรือวัสดุที่ขัดต่อกฎหมาย พรบ. คอมพิวเตอร์ และข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

• ทางเว็บไซต์ไม่รับรองเนื้อหาใดที่ผู้ใช้ใดหรือผู้ให้อนุญาตอื่นใดส่งมายังบริการ หรือความเห็น การแนะนำ หรือคำแนะนำใดในเนื้อหา และ ปฏิเสธโดยชัดแจ้งในความรับผิดชอบทั้งหมดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้มีการกระทำใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์อื่นๆ ในบริการและเว็บไซต์จะถอดเนื้อหาทั้งหมดหากได้รับแจ้งโดยเหมาะสมว่าเนื้อหาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น เว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ในการถอดเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.กฎหมายลิขสิทธิ์สื่อดิจิตอลสมัยใหม่/กฎหมายว่าด้วย พรบ. คอมพิวเตอร์

7.1 หากผู้ใช้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเชื่อว่าเนื้อหาใดละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้ ผู้ใช้อาจส่งหนังสือแจ้งตามกฎหมายลิขสิทธิ์สื่อ เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ดูแลระบบ C-Site หรือตัวแทนผู้รับผิดชอบ

7.2 คำบอกกล่าวโต้แย้ง หากผู้ใช้เชื่อว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่ถูกลบ (หรือที่ถูกปิดการเข้าถึง) ไม่เป็นการละเมิด หรือผู้ใช้ได้รับอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย ในการโพสต์และใช้วัสดุในเนื้อหาของผู้ใช้ ผู้ใช้อาจส่งคำบอกกล่าวโต้แย้ง เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ดูแลระบบหรือตัวแทนผู้รับผิดชอบ

7.3 หากตัวแทนลิขสิทธิ์ได้รับคำบอกกล่าวโต้แย้ง อาจส่งสำเนาคำบอกกล่าวโต้แย้งไปยังฝ่ายที่ร้องเรียนฝ่ายแรกเพื่อแจ้งว่า ทางเว็บไซต์อาจคืนเนื้อหาที่ลบหรือยกเลิกการปิดการเข้าถึงเนื้อหา

8.การรับผิดชดใช้

ผู้ใช้ตกลง รับผิดชดใช้ และปกป้องทางเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของทางเว็บไซต์ จากสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุนหรือหนี้ และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนาย) อันเกิดจาก (1) การที่ผู้ใช้ใช้และเข้าถึงบริการ (2) การที่ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ (3) การที่ผู้ใช้ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือ (4) การเรียกร้องใดๆ ว่าเนื้อหาของผู้ใช้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ภาระผูกพันในการปกป้องและรับผิดชดใช้นี้จะมีผลบังคับต่อไปหลังจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้และการใช้บริการของผู้ใช้สิ้นสุดลง

9.การโอนสิทธิ์

ผู้ใช้ต้องไม่โอนเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ และสิทธิและใบอนุญาตใดที่ให้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้แก่บุคคลอื่น แต่ทางเว็บไซต์อาจกระทำการดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัด

10.กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ จากการใช้บริการอันเนื่องมาจากเว็บไซต์ การตีความในข้อพิพาทเรื่องข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย